ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. ดูข้อมูลที่ [184]

2555
หนังสือเวียน
42
5. การประเมินวิทยฐานะ
5.1 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ว28/2555
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 28 ลงวันที่ 8 พศจิกายน 2555
8/11/2012
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยกเลิก
เนื่องจาก ว17/2548 ถูกยกเลิกโดย ว3/2564
จึงยกเลิกหนังสือนี้ด้วย
(ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ของ ว17/2548)


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823