ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. ดูข้อมูลที่ [186]

2555
หนังสือเวียน
3. เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
3.3 กำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
ว30/2555
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 30 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2555
4/12/2012
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
ปกติ
มีเพิ่มเติม ว21/2556 เริ่มใช้ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823