ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. ดูข้อมูลที่ [195]

2556
หนังสือเวียน
64
2. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
2.5 บรรจุกลับ
2.5.2 ผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการ
ว9/2556
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 9 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
21/5/2013
หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปกติ
-อ้างถึงและยกเลิก ว4/2551
-มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ข้อ 6 โดย ว7/2557


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823