ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. ดูข้อมูลที่ [215]

2557
หนังสือเวียน
66
2. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
2.5 บรรจุกลับ
2.5.3 ผู้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ
ว9/2557
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
28/5/2014
การให้ได้รับเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษา
ปกติ
อ้างถึงและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ว11/2556


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823