ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. ดูข้อมูลที่ [245]

2556
หนังสือเวียน
3. เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
3.3 กำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
ว21/2556
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556
13/12/2013
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
ปกติ
เพิ่มเติม ว30/2555 เริ่มใช้ 1 มกราคม 2556 จนถึงปัจจุบัน


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823