ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. ดูข้อมูลที่ [246]

2556
หนังสือเวียน
4. การเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน
4.2 ย้าย
4.2.2 สายงานบริหารสถานศึกษา
ว22/2556
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/ว 22 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556
23/12/2013
องค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ยกเลิก
ยกเลิกเนื่องจากไม่มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแล้ว และกรณีเช่นเดียวกันนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ได้วินิจฉัยแนวทางการดำเนินการไว้แล้ว


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823