ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. ดูข้อมูลที่ [252]

2556
หนังสือเลข
3. เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
3.7 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ล257/2556
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/257 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
10/7/2013
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556
ปกติ


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823