ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. ดูข้อมูลที่ [253]

2556
หนังสือเลข
19
9. อื่น ๆ
9.10 ทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.ค.ศ. 16)
ล462/2556
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/432 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2556
13/6/2013
การดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยกเลิก
ถูกยกเลิกโดย ว3/2565 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823