ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. ดูข้อมูลที่ [430]

2553
หนังสือเลข
42
5. การประเมินวิทยฐานะ
5.2 การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
ล4487/2553
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/4487 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553
28/12/2009
การพิจารณาประสบการณ์เพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ
ปกติ


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823