ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. ดูข้อมูลที่ [625]

2567
หนังสือเวียน
3. เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
3.3 กำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
ว13/2567
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567
29/5/2024
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่
ปกติ
อ้างถึง ว8/2567, ว25/2559, ว9/2563 และ ว1/2544


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823