ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. ดูข้อมูลที่ [631]

2567
หนังสือเวียน
19(4),
54,
55
5. การประเมินวิทยฐานะ
5.2 การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
ว 17/2567
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
4/7/2024
การตรวจสอบความซ้ำซ้อนหรือความคล้ายคลึงของผลงานทางวิชาการที่เสนอขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ปกติ
อ้างถึง
- ว. 17/2552
- ว. 21/2560
- 0161/2554
- 0082/2562
- ว. 9/2564
- ว. 22/2564
- ว. 15/2565
- 456/2566
- 605/2566
- 679/2566
- 1122/2567
- ว. 12/2564


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823