ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. ดูข้อมูลที่ [633]

2567
หนังสือเลข
19(4),
54,
55
5. การประเมินวิทยฐานะ
5.2 การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
1122/24567
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.3/1122 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
4/7/2024
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ตำแหน่งผุ้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
ปกติ
อ้างถึง
- ว. 9/2564
- ว. 10/2564
- ว. 12/2564
- 456/2566
- 605/2566
- 679/2566
- 547/2567


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823