ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. ดูข้อมูลที่ [66]

2548
หนังสือเวียน
6. การพัฒนา
6.1 เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย)
ว20/2548
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548
10/11/2005
หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ยกเลิก
หลักเกณฑ์นี้ถูกยกเลิกโดย ว19/2561


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823