ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. ดูข้อมูลที่ [70]

2548
หนังสือเวียน
41,43
9. อื่น ๆ
9.6 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
ว24/2548
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548
14/12/2005
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปกติ
ปรับปรุงตำแหน่งครู และตำแหน่งครูผู้ช่วย


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823