หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [85]

2550 หนังสือเวียน ว5/2550 v5_50-20150709-194654.pdf 23/7/2007 ปกติ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823