ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

☻ ดูหนังสือเวียน - ตำแหน่ง [116]

ล565/2566
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ล565/2566
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การนำเสนอผลการประเมินคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
บริหารสถานศึกษา
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/565 ลงวันที่ 3 เมษายน 2566
ปกติ


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823