ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

☻ ดูหนังสือเวียน - ตำแหน่ง [68]

ว20/2565
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ว20/2565
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน
บริหารสถานศึกษา
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565
ปกติ


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823