ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. ดูข้อมูลที่ [632]

2567
หนังสือเลข
19(4),
54,
55
5. การประเมินวิทยฐานะ
5.2 การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
1144/24567
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.3/1144 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5/7/2024
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาและตัวชี้วัดการประเมิน
ปกติ
อ้างถึง
- ว. 9/2564
- ว. 10/2564
- ว. 11/2564
- ว. 12/2564
- ว. 22/2564
- 1122/2567
- ว. 17/2567


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823