หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [186]

2555 หนังสือเวียน ว30/2555 v30-55-20150710-193609.pdf 4/12/2012 ปกติ การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823