หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [245]

2556 หนังสือเวียน ว21/2556 v5621-ว21-2556-20150811-174637.pdf 13/12/2013 ปกติ การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823