หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [246]

2556 หนังสือเวียน ว22/2556 v5622-ว22-2556-20150811-175335.pdf 23/12/2013 ยกเลิก องค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823