หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [253]

2556 หนังสือเลข ล462/2556 560613-แจ้งเวียนการใช้งาน ก.ค.ศ. 16 (รวมสิ่งที่ส่งมาด้วย)-20150826-153658.pdf 13/6/2013 ยกเลิก การดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823