หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [404]

2553 หนังสือเลข ล2723/2553 530709-2723-การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ.pdf 9/7/2010 ปกติ การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823