หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [430]

2553 หนังสือเลข ล4487/2553 4487-2553.pdf 28/12/2009 ปกติ การพิจารณาประสบการณ์เพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823