หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [439]

2563 หนังสือเลข ล24/2563 630115-แจ้งเวียนรูปแบบคำสั่งฯ.pdf 15/1/2020 ปกติ รูปแบบคำสั่งการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823