หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [483]

2564 หนังสือเลข ล316/2564 L316-2564.pdf 28/5/2021 ปกติ แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823