หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [574]

2566 พระราชบัญญัติ / กฎหมาย ksp_teacher_agreement_license-2565.pdf 15/12/2022 ปกติ ข้อบังคับว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823