หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [596]

2566 หนังสือเลข ล1395/2566 L1395-2566.pdf 8/8/2023 ปกติ การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA)
แสดงผล 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
ล1395/2566 ครู การสอน
ล1395/2566 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ล1395/2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล1395/2566 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823