หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [633]

2567 หนังสือเลข 1122/24567 L1122-2567.pdf 4/7/2024 ปกติ การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ตำแหน่งผุ้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
แสดงผล 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
1122/24567 ครู การสอน
1122/24567 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
1122/24567 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
1122/24567 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
1122/24567 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารการศึกษา
1122/24567 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารการศึกษา


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823