หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [409]

2553 หนังสือเลข ล4588/2553 531108-4588-การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ.pdf 8/11/2010 ปกติ การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823