หน้าหลัก
กลับไปที่ตารางหลัก

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. [613]

2567 หนังสือเวียน ว4/2567 w4-2567.pdf 8/2/2024 ปกติ การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
แสดงผล 1 - 20 จากทั้งหมด 26 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
ว4/2567 นักทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล
ว4/2567 นักจัดการงานทั่วไป จัดการงานทั่วไป
ว4/2567 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิเคราะห์นโยบายและแผน
ว4/2567 นักวิชาการศึกษา วิชาการศึกษา
ว4/2567 นิติกร นิติการ
ว4/2567 นักวิเทศสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์
ว4/2567 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ว4/2567 นักวิชาการพัสดุ วิชาการพัสดุ
ว4/2567 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการเงินและบัญชี
ว4/2567 นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการตรวจสอบภายใน
ว4/2567 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการคอมพิวเตอร์
ว4/2567 พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ
ว4/2567 บรรณารักษ์ บรรณารักษ์
ว4/2567 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว4/2567 นักโภชนาการ โภชนาการ
ว4/2567 นักจิตวิทยา จิตวิทยา
ว4/2567 นักวิชาการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว4/2567 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานธุรการ
ว4/2567 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
ว4/2567 เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานพัสดุ


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823