หน้าหลัก
แสดงผล 21 - 40 จากทั้งหมด 204 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
ว8/2556 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิเคราะห์นโยบายและแผน
ว8/2556 นิติกร นิติการ
ว8/2556 นักวิชาการศึกษา วิชาการศึกษา
ว8/2556 ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
ว8/2556 นักทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล
ว8/2556 นักวิชาการพัสดุ วิชาการพัสดุ
ว8/2556 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการคอมพิวเตอร์
ว8/2556 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการเงินและบัญชี
ว8/2556 นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการตรวจสอบภายใน
ว8/2556 พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ
ว8/2556 บรรณารักษ์ บรรณารักษ์
ว8/2556 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานธุรการ
ว8/2556 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
ว8/2556 เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานพัสดุ
ว8/2556 เจ้าพนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงานห้องสมุด
ว8/2556 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ว8/2556 นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
ว8/2556 นายช่างโยธา ปฏิบัติงานโยธา
ว8/2556 พยาบาลเทคนิค พยาบาลเทคนิค
ว11/2560 รองศึกษาธิการจังหวัด อำนวยการเฉพาะด้านการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823