หน้าหลัก
แสดงผล 41 - 60 จากทั้งหมด 204 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
ว11/2560 ศึกษาธิการจังหวัด อำนวยการเฉพาะด้านการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ว18/2556 นักทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล
ว14/2562 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว14/2562 นักวิเทศสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์
ว14/2562 นักโภชนาการ โภชนาการ
ว14/2562 นักจิตวิทยา จิตวิทยา
ว14/2562 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ว14/2562 นักวิชาการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว14/2562 นายช่างเทคนิค ปฏิบัติงานช่างเทคนิค
ว16/2564 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด บริหารการศึกษา
ว16/2564 รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด บริหารการศึกษา
ว12/2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารการศึกษา
ว13/2565 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารการศึกษา
ว14/2565 ครูผู้ช่วย การสอน
ว15/2565 ครู การสอน
ว15/2565 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว15/2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว15/2565 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ว16/2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว16/2565 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823