หน้าหลัก
แสดงผล 161 - 180 จากทั้งหมด 204 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
ว4/2567 นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการตรวจสอบภายใน
ว4/2567 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการคอมพิวเตอร์
ว4/2567 พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ
ว4/2567 บรรณารักษ์ บรรณารักษ์
ว4/2567 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว4/2567 นักโภชนาการ โภชนาการ
ว4/2567 นักจิตวิทยา จิตวิทยา
ว4/2567 นักวิชาการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว4/2567 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานธุรการ
ว4/2567 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
ว4/2567 เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานพัสดุ
ว4/2567 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ว4/2567 เจ้าพนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงานห้องสมุด
ว4/2567 นายช่างโยธา ปฏิบัติงานโยธา
ว4/2567 นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
ว4/2567 พยาบาลเทคนิค พยาบาลเทคนิค
ว4/2567 นายช่างเทคนิค ปฏิบัติงานช่างเทคนิค
277/2567 ครู การสอน
277/2567 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
277/2567 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823