หน้าหลัก
แสดงผล 121 - 140 จากทั้งหมด 204 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล679/2566 ครู การสอน
ล679/2566 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ล679/2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล679/2566 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว16/2566 ครูผู้ช่วย การสอน
ว19/2566 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว19/2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว18/2566 ครู การสอน
ว 17/2566 ทุกตำแหน่ง ทุกสายงาน
ล1329/2566 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล1329/2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล1437/2566 ครู การสอน
ล1437/2566 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล1437/2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล1437/2566 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ล1395/2566 ครู การสอน
ล1395/2566 ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา
ล1395/2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823