หน้าหลัก
แสดงผล 141 - 160 จากทั้งหมด 204 รายการ
คำย่อ ตำแหน่ง สายงาน
ล1395/2566 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล1679/2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล1679/2566 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล1678/2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ล1678/2566 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา
ว20/2566 ครูผู้ช่วย การสอน
ว3/2567 ครู การสอน
ว2/2567 ครูผู้ช่วย การสอน
37/2567 ครูผู้ช่วย การสอน
ว6/2567 ครู การสอน
ว5/2558 ครู การสอน
ว4/2567 นักทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล
ว4/2567 นักจัดการงานทั่วไป จัดการงานทั่วไป
ว4/2567 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิเคราะห์นโยบายและแผน
ว4/2567 นักวิชาการศึกษา วิชาการศึกษา
ว4/2567 นิติกร นิติการ
ว4/2567 นักวิเทศสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์
ว4/2567 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ว4/2567 นักวิชาการพัสดุ วิชาการพัสดุ
ว4/2567 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการเงินและบัญชี


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823